JARDIANCE

Jardiance® (empagliflozin), receptbelagt läkemedel, ingår i högkostnadsskyddet sedan 2014 och subventioneras som tillägg till behandling med metformin.

Jardiance är en så kallad SGLT2-hämmare. Jardiance är avsett för vuxna från 18 år med diabetes typ 2 för att förbättra blodsockerkontrollen (glykemisk kontroll) vid:

  1. Monoterapi: När behandling med enbart kost och motion inte ger tillräcklig blodsockerkontroll hos patienter för vilka behandling med metformin inte anses lämplig på grund av intolerans.
  2. Kombinationsbehandling: I kombination med andra glukossänkande läkemedel, inklusive insulin, när dessa tillsammans med kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll. 
    Jardiance inte ska användas till patienter med diabetes mellitus typ 1 eller för behandling av diabetesketoacidos.

Jardiance finns som tabletter i styrkorna 10 mg och 25 mg.

För produktresumé och information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se

Senaste översyn av produktresumén: 07/2017.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Lär dig mer om Jardiance

Vill du veta mer om Jardiance och diabetes? Ta kontakt med oss så hör din lokala Boehringer Ingelheim-kontaktperson av sig.


DIAB-16-112

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
Liljeholmsstranden 3
SE-117 94 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?