BeställningsMaterial för Diabetes

Här kan du beställa informations- och patientmaterial inom diabetes. Fyll i antal av vardera önskad produkt till höger, fyll i leveransadress och klicka på Skicka.

Längre ner på sidan hittar du även biverkningshantering för direkt utskrift.

Information för utskrift

Här kan du direkt skriva ut ett exemplar av vald broschyr. Klicka på bilden och välj utskrift

Beställning

Diabetesboken, Utgåva från läkartidningen
 
Informationskort ketoascidos patient
 
Uppföljningsblock Jardiance
 
Avrivningsblock för Typ2Podden
 
Diabetesposter
 
Jardiance Patientbroschyr
 
Synjardy Patientbroschyr
 
Diabetesbroschyr, Komplikationer och hur de kan förebyggas
 
Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för diabetesvård
 
Diabetesrapporten
 
Glyxambi Patientbroschyr
 
Initieringskort för kardiologer
 
Doskort Diabetesprodukter
 
Trajenta Patientbroschyr
 
Trajenta informationsbroschyr
 
*Namn:
 
*ARBETSPLATS:
 
*LEVERANSADRESS:
 
*POSTADRESS:
 
TEL:
 
*E-POST:
 
Tack för att vi får ha kontakt!

JARDIANCE® (empagliflozin), filmdragerade tabletter 10 mg och 25 mg. Rx. (F)*.  SGLT2-hämmare för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till diet och motion: som monoterapi när metformin inte anses lämpligt på grund av intolerans alternativt tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.  JARDIANCE kan användas om njurfunktion (eGFR) överstiger 60 ml/min/1,73 m2 (ned till 45 ml/min/1,73m2 vid pågående behandling). Behandlingen ska avbrytas omedelbart vid misstanke om diabetesketoacidos (DKA). Ska inte användas vid typ 1-diabetes. Bör undvikas under graviditet. Ska inte användas under amning. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumén: 09/2020 *Subventioneras endast som tillägg till behandling med metformin eller när metformin inte är lämpligt.  

 

TRAJENTA® (linagliptin), filmdragerade tabletter 5 mg. Rx, (F)*. DPP4-hämmare för förbättring av glykemisk kontroll hos vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2 som komplement till kost och motion; i monoterapi där metformin inte är lämpligt, eller i kombination med andra läkemedel mot diabetes (inklusive insulin). Ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes eller för behandling av diabetisk ketoacidos. Avbryt behandlingen vid misstanke om akut pankreatit eller bullös pemfigoid. Bör undvikas under graviditet, försiktighet vid amning. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumén: 10/2019.*Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga. 

 

SYNJARDY® (empagliflozin/metforminhydroklorid), filmdragerade tabletter 5 mg/850 mg, 5 mg/1000 mg, 12,5 mg/850 mg, 12,5 mg/1000 mg. Rx. F. SGLT2-hämmare kombinerat med metformin för behandling av vuxna med diabetes mellitus typ 2 som tilläggsbehandling till kost och motion hos patienter där maximal tolererbar dos metformin eller metformin plus ytterligare diabetesmedel inte givit tillräcklig kontroll. Kan ersätta behandling med empagliflozin + metformin som separata tabletter. Ska inte användas vid akuta tillstånd som akut metabolisk acidos, diabetisk prekoma eller som försämrar njurfunktionen, ökar risk för vävnadshypoxi eller vid alkoholförgiftning. Ska inte användas vid svårt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min), nedsatt leverfunktion eller typ 1-diabetes. Avbryt behandlingen vid misstanke om diabetesketoacidos eller laktatacidos. Regelbunden bedömning av njurfunktionen rekommenderas vid behandling med metformin. Bör inte användas under graviditet. Ska inte användas under amning. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresume: 09/2020

PC-SE-101719 nov 2020

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?