BeställningsMaterial KOL

Här kan du beställa hem informations- och patientmaterial inom KOL. Fyll i antal av vardera önskad produkt till höger, fyll i leveransadress och klicka på Skicka.

Beställning

Spi1914 Behandlingstrappa KOL
 
Spi1803 Twister
 
SPI2105 Spiolto patientbroschyr
 
SPI2106 Spiriva patientbroschyr
 
SPI2107 Striverdi patientbroschyr
 
Spi1712 Reusable Respimat-inhalatorn + läkemedelsbehållare placebo
 
Spi1907 Placebo Respimat läkemedelsbehållare (refill)
 
Spi2012 Egenvård vid KOL
 
*Namn:
 
*ARBETSPLATS:
 
*LEVERANSADRESS:
 
*POSTADRESS:
 
TEL:
 
*E-POST:
 
Tack för att vi får ha kontakt!

 

Spiolto® Respimat® (tiotropium+olodaterol), inhalationslösning, 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram per puff (1 dos=2 puffar). Rx, (F)*.Luftrörsvidgande antikolinergikum i kombination med långverkande beta2-agonist. Symtomlindrande underhållsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).Ska inte användas mot astma eller akuta bronkospasmer. Används med försiktighet till patienter känsliga för antikolinerga biverkningar (trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, instabil eller livshotande arytmi, hjärtinfarkt senaste halvåret, hjärtsvikt (NYHA klass III-IV) som krävt sjukhusvård under senaste året). Beta2-agonister kan ge kardiovaskulära effekter, hypokalemi och hyperglykemi. Försiktighet vid anestesi med halogenerade kolväten. Undvik att få tiotropium i ögonen. Försiktighet vid svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance 50 ml/min) samt vid diagnosen paroxysmal takykardi. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 01/2021. Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi.

 

Spiriva® Respimat® (tiotropium) inhalationslösning 2,5 mikrogram per puff (1 dos = 2 puffar). Rx, F.Luftrörsvidgande antikolinergikum för symtomlindrande underhållsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller som tilläggsbehandling hos patienter 6 år och äldre med svår astma med exacerbationer. Ska inte användas för att häva akuta luftvägssymtom. Används med försiktighet till patienter känsliga för antikolinerga biverkningar (trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, instabil eller livshotande arytmi,  hjärtinfarkt senaste halvåret, hjärtsvikt (NYHA klass III-IV) som krävt sjukhusvård under senaste året). Undvik att få tiotropium i ögonen. Försiktighet vid svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance 50 ml/min). Rekommenderas inte vid cystisk fibros. Bör helst inte användas under graviditet pga begränsad erfarenhet. Okänt om tiotropium utsöndras i human bröstmjölk, moderns behov av behandling ska vägas mot barnets nytta av amning. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresume: 01/2021

 

Striverdi® Respimat® (olodaterol), inhalationslösning, 2,5 mikrogram per puff (1 dos=2 puffar). Rx, F. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Långverkande beta2-agonist för bronkdilaterande underhållsbehandling hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).Ska inte användas mot astma eller akuta bronkospasmer. Beta2-agonister kan ge kardiovaskulära effekter, hypokalemi och hyperglykemi. Försiktighet vid anestesi med halogenerade kolväten. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 01/2021

 

PC-SE-101706 2021/01

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?