BeställningsMaterial för Onkologi

Här kan du beställa informations- och patientmaterial inom onkologi. Fyll i antal av vardera önskad produkt till höger, fyll i leveransadress och klicka på Skicka.

Beställning

GIOTRIF Målstyrd behandling av lungcancer - Praktisk guide för vårdteamet
 
GIOTRIF-dagbok behandlingsdagbok för patienter
 
Patientguide till behandling med GIOTRIF®
 
GIOTRIF-Guide för att beskriva biverkningar För patienter
 
VARGATEF Målstyrd behandling av lungcancer - Praktisk guide för vårdteamet
 
VARGATEF-dagbok behandlingsdagbok för patienter
 
Patientguide till behandling med VARGATEF®
 
*Namn:
 
*ARBETSPLATS:
 
*LEVERANSADRESS:
 
*POSTADRESS:
 
TEL:
 
*E-POST:
 
Tack för att vi får ha kontakt!

GIOTRIF® (afatinib), tablett 20 mg, 30 mg, 40 mg och 50 mg. Rx, F. Proteinkinashämmare, irreversibel blockerare av ErbB-familjen. Behandling (monoterapi) av vuxna patienter med: lokalt avancerad eller metastaserad icke småcellig lungcancer (NSCLC) med aktiverande mutation(er) av epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) och som tidigare inte behandlats med annan EGFR-TKI; lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC av skivepiteltyp som progredierar under eller efter platinabaserad cytostatikabehandling. Varningar och försiktighet: Proaktiv hantering av diarré är viktigt. Vid plötsliga oförklarliga lungsymtom (andnöd, hosta och feber), ska behandlingen avbrytas och symtomen utredas för att utesluta ILD (interstitiell lungsjukdom). För ytterligare information samt priser se www.fass.se  Boehringer Ingelheim AB, tfn: 08-721 21 00. Senaste översyn av produktresumén: 11/2019.

Vargatef® (nintedanib) kapsel 100 mg och 150 mg, Rx, F. Proteinkinashämmare, specifik receptorblockad inom angiogenes. Kombineras med docetaxel efter första linjens kemoterapi i behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med en tumörhistologi av typen adenocarcinom. Vargatef är kontraindicerat vid överkänslighet mot nintedanib, jordnötter eller soja. Diarré, illamående och kräkningar kan förekomma och ska behandlas vid första tecken. Leverfunktionenbehöver undersökas innan och under behandling, med täta kontroller under de första tre månaderna. Njurfunktionen ska för vissa riskgrupper monitoreras noga under behandlingen. Risk för blödning och tromboemboliska händelser.För ytterligare information samt priser, se www.fass.se  Boehringer Ingelheim AB, tfn: 08-721 21 00. Senaste översyn av produktresumén: 07/2020. 

 

PC-SE-101707 nov 2020

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?