JARDIANCE

Jardiance® (empagliflozin), receptbelagt läkemedel, ingår i högkostnadsskyddet sedan 2014 och subventioneras som tillägg till behandling med metformin.

Jardiance är en så kallad SGLT2-hämmare. Jardiance är avsett för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till diet och motion, som monoterapi när metformin inte anses lämpligt på grund av intolerans, som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

  1. Monoterapi: När behandling med enbart kost och motion inte ger tillräcklig blodsockerkontroll hos patienter för vilka behandling med metformin inte anses lämplig på grund av intolerans.
  2. Kombinationsbehandling: I kombination med andra glukossänkande läkemedel, inklusive insulin, när dessa tillsammans med kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll. 
    Jardiance inte ska användas till patienter med diabetes mellitus typ 1 eller för behandling av diabetesketoacidos.

Jardiance har i en studie visats vara överlägset bättre på att reducera det primära sammansatta utfallsmåttet kardiovaskulär död, ickefatal hjärtinfarkt eller icke-fatal stroke, jämfört med placebo.  Behandlingseffekten drevs av en signifikant minskning av kardiovaskulär död utan någon signifikant förändring av icke-fatal hjärtinfarkt eller icke-fatal stroke.1,2

Jardiance finns med i både Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Läkemedelsverkets  behandlingsrekommendation  för typ 2-diabetes!3,4

Jardiance finns som tabletter i styrkorna 10 mg och 25 mg.

För produktresumé och information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se

Lär dig mer om Jardiance

Vill du veta mer om Jardiance och diabetes? Ta kontakt med oss så hör din lokala Boehringer Ingelheim-kontaktperson av sig.

JARDIANCE® (empagliflozin). Tablett 10 mg och 25 mg.  Rx, (F). SGLT2-hämmare för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till diet och motion: som monoterapi när metformin inte anses lämpligt på grund av intolerans alternativt tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes. JARDIANCE kan användas om njurfunktion (eGFR) överstiger 60 ml/min/1,73 m2 (ned till 45 ml/min/1,73m2 vid pågående behandling). Behandlingen ska avbrytas omedelbart vid misstanke om diabetesketoacidos (DKA). Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt  priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresume: 02/2019. Begränsning: JARDIANCE subventioneras endast som tillägg till behandling med metformin. 

1. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 4: 2017.
2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård 2017.
3. JARDIANCE produktresumé, fass.se. 
4. Zinman B, et al. New Eng J Med 2015;373:2117–28.

 

 

Senast uppdaterad: 2019-06-13
DIAB-18-21 

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?