Trajenta

Trajenta® (linagliptin), receptbelagt läkemedel, ingår i högkostnadsskyddet sedan 2014 och subventioneras för patienter som tidigare provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

Trajenta är avsett för behandling av patienter med diabetes typ 2 för att förbättra blodsockerkontrollen (den glykemiska kontrollen) i de fall kost och motion inte ger tillräcklig effekt. I monoterapi för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans, i kombination med metformin samt i trippel kombinationsterapi med en sulfonureid och metformin.

Trajenta är också avsett som tilläggsbehandling till insulin (med eller utan metformin) i de fall där kost och motion tillsammans med en stabil insulindos inte ger tillfredsställande blodsockerkontroll.

Trajenta är en tablett i styrkan 5 mg, och tas en gång dagligen.

Varningar och försiktighet: Trajenta ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes eller för behandling av ketoacidos. Data på behandling av gravida kvinnor med Trajenta saknas.

För produktresumé se www.fass.se.

Lär dig mer om Trajenta

Vill du veta mer om Trajenta och diabetes? Ta kontakt med oss så hör din lokala Boehringer Ingelheim kontaktperson av sig.

TRAJENTA® (linagliptin) Tablett 5 mg. Rx, (F). DPP4-hämmare för förbättring av glykemisk kontroll hos vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2 som komplement till kost och motion; i monoterapi där metformin inte är lämpligt, eller i kombination med andra läkemedel mot diabetes (inklusive insulin). Dosering: 5 mg en gång dagligen. TRAJENTA ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes eller för behandling av ketoacidos. Avbryt behandlingen vid misstanke om akut pankreatit eller bullös pemfigoid. Data på behandling av gravida kvinnor med TRAJENTA saknas. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresume: 03/2019. Begränsning: TRAJENTA subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

 

Senast uppdaterad: 2019-06-13
DIAB-18-21

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?