På TouchToConnect använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies behövs till exempel för att du ska kunna använda Mina sidor och en del andra funktioner på webbsidan. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X
 
  • nye-t2c-slider_formaksflimmer-715x238_se.png

Hjärta & Kärl

Ett av Boehringer Ingelheims kärnområden är behandling av hjärt-kärlsjukdomar med ett stort fokus på stroke. Pradaxa® (dabigatranetexilat) är ett blodförtunnande läkemedel, godkänt för att förebygga stroke vid förmaksflimmer, behandla och förebygga blodpropp vid djup ventrombos eller lungemboli och att förebygga blodpropp efter byte av höft- och knäleder.
Pradaxa är också det enda av de direktverkande blodförtunnande medel för vilket det finns en specifik antidot, Praxbind® (idarucizumab) som snabbt upphäver den blodförtunnande effekten av Pradaxa.

Actilyse® (alteplas) är ett annat läkemedel som vi tillhandahåller och det är ett trombolytiskt läkemedel som verkar genom att lösa upp blodproppar som täpper igen kärlen. Ett av användningsområdena för Actilyse är behandling av akut ischemisk stroke orskad av blodproppbildning i hjärnans artärer På den här sidan kan ni finna material som stöd och support när ni skall behandla era patienter med något av våra läkemedel inom Hjärta & Kärl.


Fakta förmaksflimmer
Förmaksflimmer är en folksjukdom och är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat. I åldrarna 60 till 70 år har 4 till 5 procent av svenskarna förmaksflimmer. Andelen ökar med stigande ålder. Minst 3 procent av befolkningen beräknas ha förmaksflimmer, vilket motsvarar mer än 300 000 personer.1 Omkring 12 000 personer får diagnosen varje år.2

Förmaksflimmer är en stark riskfaktor för stroke på grund av blodpropp i hjärnan– av de omkring 30 000 svenskar som varje år drabbas av stroke beräknas runt 7 000 få det som en följd av förmaksflimmer.3 Det innebär att risken för stroke är fem, sex gånger högre om man har förmaksflimmer än för en frisk person.4

Därför ska de flesta personer med förmaksflimmer behandlas med blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia) för att förebygga ischemisk stroke (blodpropp i hjärnan). Utan behandling med blodförtunnande ligger den årliga risken att drabbas av ischemisk stroke på mellan åtta och tolv procent men med behandling minskar den med två tredjedelar.4

Pradaxa är också det enda direktverkande blodförtunnande läkemedel för vilket det även finns en specifik antidot, Praxbind, som omedelbart, kan upphäva den blodförtunnande effekten. Det kan vara livsnödvändigt om en person som får Pradaxa måste opereras akut eller drabbas av en skada som ger svåra blödningar5 Praxbind har effekt enbart tillsammans med Pradaxa.

Referenser:
1. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, Socialstyrelsen
2. Har vi råd med att vara tröga i införandet av nya behandlingar i hjärtsjukvården? Professor Lars Wallentin, Uppsala kliniska forskningscentrum, seminarium, Malmö, 14 december 2011.
3. Klinisk lägesrapport NOAK, Överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, seminarium 13 mars 2015.
4. Antikoagulantia till äldre med förmaksflimmer – warfarin eller de nya perorala medlen, NOAK, Anders Hernborg, specialist allmänmedicin och internmedicin, Region Halland, seminarium Dagens Medicin, Stockholm 20 november 2014
5. Pollack et al. Idaruzicumab for dabigatran reversal. NEJM 2015;373:511–20.

Bra länkar

Pradaxa - för hälso- & sjukvårdspersonal

Pradaxapatient - förhandsgranskad patientsida

Fass - Pradaxa produktresumé

Fass - Praxbind produktresumé

Fass - Actilys produktresumé

 

 

Förskrivningsinformation: Pradaxa® (dabigatranetexilat), antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Styrkor och förpackningar:
60 x 1 samt multiförpackning 3 x 60 x 1, blister. Kapslar 110 mg resp 150 mg. Varningar och försiktighet: Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och dronedaron. Mekanisk hjärtklaffprotes. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 01/2016


Förskrivningsinformation: Praxbind® (idarucizumab), Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikation: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Styrkor och förpackningar: 2 injektionsflaskor á 2,5 g/50 ml injektions-/ infusionsvätska, lösning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (tex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 07/2016. 
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?