Hjärta & Kärl

Ett av Boehringer Ingelheims kärnområden är behandling av hjärt-kärlsjukdomar med ett stort fokus på stroke. 

För att få mer information och ta del av patientmaterial gå vidare till pradaxa.se >> 

  • Pradaxa® (dabigatranetexilat) ett blodförtunnande läkemedel, godkänt för att förebygga stroke vid förmaksflimmer, behandla och förebygga blodpropp vid djup ventrombos eller lungemboli och att förebygga blodpropp efter byte av höft- och knäleder och 
  • Praxbind® (idarucizumab), en specifik antidot som snabbt upphäver den blodförtunnande effekten av Pradaxa

Material

För att få mer information och ta del av patientmaterial gå vidare till pradaxa.se >> 

Pradaxa® (dabigatranetexilat), antikoagulantium, Rx, F, kapslar 110 mg resp 150 mg. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Förpackningar: 60 x 1 samt multiförpackning 3 x 60 x 1, blister. Varningar och försiktighet: Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och dronedaron. Mekanisk hjärtklaffprotes. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2019. Boehringer Ingelheim AB, 08-7212100.

Praxbind® (idarucizumab), Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikation: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Styrkor och förpackningar: 2 injektionsflaskor à 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 08/2018. Boehringer Ingelheim AB, 08-7212100
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Senast uppdaterad: 2019-06-13

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?