Spirometri

KOL är en sjukdom som oftast är kopplad till rökning och som smyger sig på mycket långsamt. Så långsamt att många som får KOL till en början inte märker det själva. Det tar tyvärr ofta flera år innan diagnosen ställs, trots att det är relativt lätt att göra med spirometri. 

Spirometri är en snabb, enkel, billig, ofarlig och smärtfri undersökning. Det kan räcka med ganska lindriga symtom eller en svag misstanke om att något är fel för att det skall vara värdefullt att göra en spirometriundersökning. Undersökningen ger en uppfattning om patientens lungvolym och hur lätt det är för patienten att få in och ut luft i lungorna.

FEV1/FEV6-mätning för att identifiera personer till vidare utredning (prioritet 2): Det är viktigt att i ett tidigt stadium och på ett enkelt sätt kunna upptäcka KOL, för att kunna möjliggöra tidig behandling.1 FEV1/FEV6-mätning (forcerad exspiratorisk volym under 1 sekund respektive 6 sekunder) är en enkel metod för att testa lungfunktionen samt för att identifiera patienter som behöver vidare utredning i form av dynamisk spirometri. Denna typ av mätning utgör alltså inte ett komplett underlag för diagnos, men mätningen kan vara vägledande för fortsatt undersökning eller åtgärd för personer med misstänkt KOL och som röker eller har rökt.
Eftersom FEV1/FEV6-mätning är lätt att genomföra och är mindre resurskrävande än dynamisk spirometri kan den lätt användas på alla vårdcentraler. I obstruktivitetsutredningar används dock denna typ av mätning i dag i varierande utsträckning mellan olika verksamheter. 

Indikationer för spirometri:
 • Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen
 • Symtom som andfåddhet, ”pip i bröstet”, hosta eller inflammation i näsans slemhinnor (rinit)
 • Återkommande luftvägsinfektioner
 • Rökare över 40 års ålder (med eller utan luftvägsbesvär)
 • Följa förlopp och / eller behandlingseffekt vid lungsjukdom
 • Preoperativ lungfunktionsbedömning
 • Kontroller av personer i exponerade miljöer
 • Forskning, befolkningsstudier
 • Intyg för vissa yrken (brandmän, poliser, arbete med härdplaster med flera)
Kontraindikationer för spirometri:
 • Pågående eller nyligen genomgången myokardprocess (infarkt), eller kärlkramp i vila
 • Feber
 • Kraftigt förhöjt viloblodtryck, mer än 230/120 mmHg

(Om man ska utföra en spirometri under pågående luftvägsinfektion, ska man vara medveten om att resultaten inte är representativa – och att det kan ta flera månader för luftvägarna att hämta sig från en infektion).

Spirometri – av överläkare Martin Anderson:

"En spirometri med mätning av flöde/volymkurva är central för att diagnosticera två av vår tids folksjukdomar; astma och KOL. Undersökningen är enkel, ofarlig och billig och behovet är stort. Om man lär sig att göra undersökningen på ett snabbt, smidigt och korrekt sätt kan vi göra stor nytta för patienterna." 

1. Socialstyrelsens riktlinjer

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?