REFILLFÖRPACKNING TILL RESPIMAT®-inhalatorn

Under 2019 introducerades Respimat® för flergångsbruk. Det innebar att varje patient minskade antalet inhalatorer från 12 till 4 per år. Från och med april finns det möjlighet att förskriva refillförpackningar till Respimat®! Då minskar antalet inhalatorer till endast 2 per år och patient.

Refillförpackningarna innehåller 3 läkemedelsbehållare à 60 puffar utan en inhalator. Genom att använda Respimat®-inhalatorn under 6 månader, och bara byta läkemedelsbehållaren en gång per månad, minskas mängden avfall. För Sverige skulle det innebära cirka 100 000 färre slängda inhalatorer under ett år, beräknat på antalet patienter som i dagsläget (mars 2020) står på behandling med ett läkemedel i Respimat®-inhalatorn.

Förslag på förskrivningsschema:

Refillförpackningarna innehåller motsvarande mängd läkemedel som förpackningarna med en Respimat®-inhalator och har samma pris.

Varunummer för respektive förpackning med inhalator och motsvarande refillförpackning:

Respimat®-inhalatorn innehåller ingen drivgas, utan den mjuka långsamma läkemedelspuffen från Respimat®-inhalatorn genereras mekaniskt genom att en kraftig metallfjäder spänns när underdelen av inhalatorn vrids ett halvt varv. Koldioxidavtrycket är 20 ggr lägre för Respimat®-inhalatorn jämfört med en drivgasdriven inhalator.1

 

1. Hänsel et al. Reduced Environmental Impact of the Reusable Respimat Soft Mist Inhaler Compared with Pressurised Metered-Dose inhalers. Adv Ther (2019) 36:2487-2492

PC-SE-101278-2020

Spiolto® Respimat® (tiotropium+olodaterol), inhalationslösning, 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram per puff (1 dos=2 puffar). Rx, (F)*. Luftrörsvidgande antikolinergikum i kombination med långverkande beta2-agonist. Symtomlindrande underhållsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ska inte användas mot astma eller akuta bronkospasmer. Används med försiktighet till patienter känslig för antikolinerga biverkningar (trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, instabil eller livshotande arytmi,  hjärtinfarkt senaste halvåret, hjärtsvikt (NYHA klass III-IV) som krävt sjukhusvård under senaste året). Beta2-agonister kan ge kardiovaskulära effekter, hypokalemi och hyperglykemi. Försiktighet vid anestesi med halogenerade kolväten. Undvik att få tiotropium i ögonen. Försiktighet vid svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance ≤ 50 ml/min)  samt vid diagnosen paroxysmal takykardi. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 03/2020.  *Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi.

Spiriva® Respimat® (tiotropium) inhalationslösning 2,5 mikrogram per puff (1 dos = 2 puffar). Rx, F. Luftrörsvidgande antikolinergikum för symtomlindrande underhållsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller som tilläggsbehandling hos patienter 6 år och äldre med svår astma med exacerbationer. Ska inte användas för att häva akuta luftvägssymtom. Används med försiktighet till patienter känsliga för antikolinerga biverkningar (trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, instabil eller livshotande arytmi,  hjärtinfarkt senaste halvåret, hjärtsvikt (NYHA klass III-IV) som krävt sjukhusvård under senaste året). Undvik att få tiotropium i ögonen. Försiktighet vid svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance ≤ 50 ml/min). Rekommenderas inte vid cystisk fibros. Bör helst inte användas under graviditet pga begränsad erfarenhet. Okänt om tiotropium utsöndras i human bröstmjölk, moderns behov av behandling ska vägas mot barnets nytta av amning. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresume: 03/2019 

Striverdi® Respimat® (olodaterol), inhalationslösning, 2,5 mikrogram per puff (1 dos=2 puffar). Rx, F. Långverkande beta2-agonist för bronkdilaterande underhållsbehandling hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ska inte användas mot astma eller akuta bronkospasmer. Beta2-agonister kan ge kardiovaskulära effekter, hypokalemi och hyperglykemi. Försiktighet vid anestesi med halogenerade kolväten. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 03/2019
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?