Spiolto® Respimat®

Aktiv substans och verkningssätt

Spiolto® Respimat® (tiotropium+olodaterol) tillhör läkemedelskategorin medel mot kroniskt obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med antikolinergika.

Spiolto Respimat är en inhalationslösning som består av en fast doskombination av dels tiotropium (en långverkande muskarinreceptor-antagonist/antikolinergika), dels olodaterol (en långverkande beta-2-agonist). Kombinationen doseras genom inhalatorn Respimat. 

Eftersom de två aktiva substanserna verkar på olika sätt förstärks den bronkvidgande effekten. Då muskarinreceptorer förefaller vara mer framträdande i de centrala luftvägarna och beta-2-adrenerga receptorer i högre utsträckning i de perifera luftvägarna, torde en kombination av tiotropium och olodaterol bidra till optimal bronkvidgning i hela lungan.1

Läkemedlet frigörs via Respimat Soft Mist-inhalatorn. Dosen per puff som inhaleras av patienten är 2,5 mikrogram tiotropium (som bromidmonohydrat) och 2,5 mikrogram olodaterol (som hydroklorid). 

Rekommenderad dos för vuxna är 5 mikrogram tiotropium och 5 mikrogram olodaterol, vilket innebär två inhalationer, en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag. Varje inhalator innehåller 60 puffar, vilket motsvarar en månads användning. Den rekommenderade dosen bör inte överskridas.

Tiotropium

Tiotropium är en långverkande, selektiv muskarinreceptorantagonist. I andningsvägarna uppvisar tiotropium en kompetitiv och reversibel bindning till M3-receptorerna i den glatta muskulaturen i luftrören, och motverkar därigenom den luftrörssammandragande(kolinerga)  effekten av acetylkolin. Detta leder till att den glatta muskulaturen i luftrören slappnar av.

Olodaterol

Olodaterol är en långverkande, selektiv beta-2-agonist (LABA) med effekt inom 5 minuter efter första dos och som varar i 24 timmar.

1. Spiolto Respimat produktresumé www.fass.se

Spiolto® Respimat® (tiotropium+olodaterol), inhalationslösning, 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram per puff (1 dos=2 puffar). Rx, (F). Luftrörsvidgande antikolinergikum i kombination med långverkande beta2-agonist. Symtomlindrande underhållsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Spiolto® Respimat® ska inte användas mot astma eller akuta bronkospasmer. Används med försiktighet till patienter känsliga för antikolinerga biverkningar (trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, instabil eller livshotande arytmi,  hjärtinfarkt senaste halvåret, hjärtsvikt (NYHA klass III-IV) som krävt sjukhusvård under senaste året). Beta2-agonister kan ge kardiovaskulära effekter, hypokalemi och hyperglykemi. Försiktighet vid anestesi med halogenerade kolväten. Undvik att få tiotropium i ögonen. Försiktighet vid svår njurfunktionsnedssättning (kreatininclearance ≤ 50 ml/min) samt vid diagnosen paroxysmal takykardi. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 03/2019 Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi.▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

Senast uppdaterad: 2019-06-13
RESP-18-28

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?