Din patient – behandlingsmål

För att upptäcka och diagnostisera KOL bör hälso- och sjukvården använda spirometri. Hälso- och sjukvården bör erbjuda en FEV1/FEV6-mätning till personer som röker eller har rökt och som dessutom har eventuella andningssvårigheter. Detta för att rutinmässigt identifiera dem som behöver vidare och en mer grundlig utredning.1

För att kunna ställa korrekt diagnos och ta ställning till eventuell fortsatt behandling bör dynamisk spirometri användas, och då enbart utifrån forcerad utandning efter bronkdilaterande behandling (FEV1/FVC-mätning).1

KOL är en komplex sjukdom och patienterna har ofta behov av flera olika typer av åtgärder och insatser samtidigt. De kan behöva läkemedelsbehandling, utbildning, stöd att sluta röka, fysioterapi eller stöd och råd från en dietist, psykolog eller arbetsterapeut. För att säkra en god vård för patienterna bör hälso- och sjukvården därför erbjuda interprofessionell samverkan till personer med astma eller KOL. Det innebär att olika professioner med kunskap och erfarenhet inom olika områden samverkar och för en dialog om patientens olika åtgärder. Ett vanligt sätt att organisera och samverka vid vården av patienter med astma eller KOL inom primärvården är så kallade astma- och KOL-mottagningar.1

Läkemedelsbehandling vid KOL [2]

Behandlingsmål

Vid läkemedelsbehandling av KOL är det viktigt att definiera vilka mål som ligger till grund för behandling. Behandlingsmålen för varje enskild KOL-patient kan grupperas i symtomreduktion och riskreduktion.

Symtomreduktion:

  • Minska andnöd (dyspné), hosta och andra kliniska symtom
  • Förbättra lungfunktion
  • Öka ansträngningstolerans
  • Öka hälsorelaterad livskvalitet

Riskreduktion:

  • Minska sjukdomsprogress
  • Förebygga och behandla försämringar (exacerbationer)
  • Minska dödlighet (mortalitet)

Senast uppdaterad: 2018-04-04
RESP-18-28

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?