Farmakokinetik och effekt

Absorption
Den maximala plasmakoncentrationen av tiotropium uppnås fem till sju minuter efter inhalationen av Spiolto Respimat. Den maximala plasmakoncentrationen av olodaterol uppnås inom tio till tjugo minuter efter inhalation. Plasmakoncentrationerna av olodaterol efter inhalation sjunker i flera faser med en terminal halveringstid på ungefär 45 timmar.
Den effektiva halveringstiden för tiotropium efter inhalation är mellan 27 och 45 timmar. Därför behöver Spiolto Respimat bara inhaleras en gång per dag.

Effekt
Spiolto Respimat ger en kontinuerlig luftrörsvidgning och, bland annat, en förbättring av lungfunktion, minskad andnöd (dyspné), ökad inandningskapacitet (inspiratorisk kapacitet) och hälsorelaterad livskvalitet i allmänhet. Dessutom minskar behovet av vid behovsmedicinering. Detta har påvisats i de studier som utfördes under fas III-utvecklingsprogrammet.

    • Två randomiserade, dubbelblinda studier som pågick i 52 veckor med de ingående substanserna tiotropium och olodaterol som kontroll.
    • Två randomiserade, dubbelblinda studier som pågick i 12 veckor med placebo och de ingående substanserna tiotropium och olodaterol som kontroll.
    • Tre placebokontrollerade crossover-studier om vardera 6 veckor.
    • En placebokontrollerad studie med parallella grupper som pågick i tolv veckor.

Lungfunktion1-3
Spiolto Respimat ger dina patienter mer luft

I studierna redovisas skillnaden mellan behandling med Spiolto Respimat 5 mikrogram respektive tiotropium 5 mikrogram eller olodaterol 5 mikrogram samt placebo. 

Sexveckorsstudien visade ett signifikant högre FEV1-svar med Spiolto Respimat jämfört med tiotropium, olodaterol och placebo (p<0,0001) under hela dosintervallet på 24 timmar.

52-veckorsstudierna visar att Spiolto Respimat inhalerat en gång på morgonen varje dag gav en signifikant förbättring av lungfunktionen jämfört med tiotropium och olodaterol både i början av det 24 timmar långa dosintervallet (FEV1 0-3 timmar efter dos), och i slutet (trough FEV1) p≤0,0001.
De luftrörsvidgande effekterna av Spiolto Respimat jämfört med tiotropium och olodaterol var för sig fortsatte under hela behandlingsperioden på 52 veckor.

Livskvalitet2,3

Efter 24 veckor visade Spiolto Respimat en signifikant förbättring av hälsorelaterad livskvalitet jämfört med enbart tiotropium eller enbart olodaterol. Förbättringar sågs i alla delar av SGRQ (symtom, aktiviteter och effekt). Fler patienter som behandlades med Spiolto Respimat hade kliniskt betydelsefulla förbättringar i total SGRQ-poäng (definerad som en minskning med minst 4 enheter från utgångsvärdet) jämfört med patienter som behandlades med tiotropium (57,5 procent mot 48,7 procent, p=0,0001) eller olodaterol (57,5 procent mot 44,8 procent, p<0,0001).

Andfåddhet2,3
Den genomsnittliga totala TDI-poängen efter 24 veckor var +1,98 enheter jämfört med utgångsvärdet för användare av Spiolto Respimat. Detta är en signifikant förbättring jämfört med patienter som fick tiotropium (medelskillnad 0,36, p=0,008) eller olodaterol (medelskillnad 0,42, p= 0,002). Dessutom visade en större andel av patienterna som fick Spiolto Respimat en kliniskt relevant förbättring av den totala TDI-poängen (definierad som minst 1 poängs skillnad från utgångsvärdet) än användare av tiotropium (54,9 procent jämfört med 50,6 procent, p=0,0546) och olodaterol (54,9 procent jämfört med 48,2 procent, p=0,0026).KOL-exacerbation
I tidigare studier har det påvisats ett samband mellan användningen av tiotropium 5 mikrogram och en statistiskt signifikant minskad risk för en KOL-exacerbation jämfört med placebo.4 De två huvudstudierna på 52 veckor visade som extra fynd (alltså utan att studien hade utformats specifikt för detta) att andelen patienter som fick minst en medelsvår/svår KOL-exacerbation var 27,7 procent för Spiolto Respimat och 28,8 procent för Spiriva Respimat där olodaterol inte ingår.Referenser
1. Beeh KM, et al. Pulm Pharmacol Ther 2015;32:53–59.
2. Produktresumé för Spiolto Respimat.
3. Buhl R, et al. Eur Respir J 2015;45(4):969–979 och kompletterande material online.
4. 
Spiriva Respimat produktresumé www.fass.se

Senast uppdaterad: 2018-04-04
RESP-18-28

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?