Tolerabilitet för Spiolto Respimat

De vanligaste biverkningarna av den rekommenderade dosen av Spiolto Respimat beror på de antikolinerga egenskaperna hos tiotropium eller de beta-2-adrenerga egenskaperna hos olodaterol. Detta är huvudsakligen sömnlöshet (insomni), inflammationer i hals och mun (nasofaryngit) och yrsel. Även snabbare hjärtfrekvens (arytmier), hjärtklappning (palpitationer) eller förhöjt blodtryck kan emellertid förekomma. Förekomsten av utslag kan betraktas som en överkänslighet mot Spiolto Respimat och precis som med alla läkemedel som absorberas genom slemhinnor eller huden (så kallade topikalt absorberade läkemedel) kan även andra överkänslighetsreaktioner förekomma. 

Se produktresumén för Spiolto Respimat för en fullständig översikt av biverkningarna.

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande.
Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala (webbplats: www.lakemedelsverket.se).

Senast uppdaterad: 2018-04-04
RESP-18-28

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?