Spiriva® & Spiriva® Respmat®

Indikationer

Spiriva® (tiotropium) är en så kallad bronkdilaterare som används för att öka insläppet av luft i luftrören. Spiriva används som underhållsbehandling för lindring av symtom och förebyggande av exacerbationer hos patienter med KOL.

Spiriva finns i två olika inhalatorer1

  • Spiriva Respimat® 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning. Den levererade dosen är 2,5 mikrogram tiotropium per puff (två puffar motsvarar en dos av läkemedlet)2
  • Spiriva HandiHaler® 18 mikrogram, inhalationspulver, hård kapsel2

Spiriva® (tiotropium) - lång erfarenhet

Spiriva HandiHaler godkändes år 2002 som underhållsbehandling för lindring av symtom hos patienter med KOL.1 Idag finns en erfarenhet med över 50 miljoner patientår för Spiriva.2


Referenser
1. Produktresumé Spiriva® (tiotropium), HandiHaler
® respektive Respimat®, www.fass.se
2. Boehringer Ingelheim, data on file

Spiriva Respimat:
2 puffar 1 gång per dag.

 

Spiriva HandiHaler:
1 kapsel inhaleras 1 gång per dag.

Spiriva Respimat:
2 puffar 1 gång per dag.

 

 

 

Spiriva HandiHaler:
1 kapsel inhaleras 1 gång per dag.

Produktresumé

Fass - Spiriva Produktresumé

Fass - Spiriva Respimat Produktresumé

Spiriva® Respimat® (tiotropium) inhalationslösning 2,5 mikrogram per puff (1 dos = 2 puffar). Rx, (F). Luftrörsvidgande antikolinergikum för symtomlindrande underhållsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller som tilläggsbehandling hos patienter 6 år och äldre med svår astma med exacerbationer. Spiriva Respimat ska inte användas för att häva akuta luftvägssymtom. Används med försiktighet till patienter känsliga för antikolinerga biverkningar (trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, instabil eller livshotande arytmi,  hjärtinfarkt senaste halvåret, hjärtsvikt (NYHA klass III-IV) som krävt sjukhusvård under senaste året). Undvik att få tiotropium i ögonen. Försiktighet vid svår njurfunktionsnedssättning (kreatininclearance ≤ 50 ml/min). Rekommenderas inte vid cystisk fibros. Graviditet: rekommenderas inte pga begränsad erfarenhet. Amning: okänt om tiotropium utsöndras i human bröstmjölk, moderns behov av behandling ska vägas mot barnets nytta av amning. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresume: 03/2019

Senast uppdaterad: 2019-06-13
RESP-18-28

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?