Striverdi® Respimat®

Striverdi® Respimat® (olodaterol) är en så kallad långverkande beta2-agonist (bronkdilaterare) som används för att öka insläppet av luft i luftrören. Striverdi Respimat används som underhållsbehandling hos patienter med KOL. Striverdi Respimat kan användas som tillägg till långverkande antikolinergika  för patienter som behöver ytterligare bronkdilatation.

Snabb förbättring av lungfunktion (FEV1)
Striverdi Respimat ger snabb förbättring av lungfunktion (förbättring av FEV1) redan fem minuter efter behandling1.

Varaktighet i 24 timmar 
Den snabba förbättringen av FEV1 bibehålls i 24 timmar och Striverdi Respimat behöver därför bara användas en gång per dygn2.

Förbättrad livskvalitet 
Striverdi Respimat ger signifikant och kliniskt betydelsefull förbättring av livskvalitet (QoL)3.

Dosering
5 mikrogram olodaterol som två puffar från Respimat-inhalatorn en gång per dygn, vid samma tidpunkt varje dag.

1. Vrid

3. Tryck

2. Öppna

Produktresumé

Fass - Striverdi Respimat Produktresumé

Biverkningsprofil

  • Striverdi Respimat har en säkerhets- och biverkningsprofil i enlighet med långverkande beta2-agonist-klassen.

  • De vanligaste biverkningarna vid den rekommenderade dosen är nasofaryngit, yrsel, hypertension, hudutslag och artralgi. Dessa var vanligtvis milda eller måttliga i intensitet.

Referenser
1. Ferguson GT et. al., International Journal of COPD 2014:9 629–645
2. Lange P et al., J Pulm Respir Med 2014, 4:4 http://dx.doi.org/10.4172/2161-105X.1000196
3. Koch A et. al., International Journal of COPD 2014:9 697–714

Striverdi® Respimat® (olodaterol), inhalationslösning, 2,5 mikrogram per puff (1 dos=2 puffar). Rx, F. Långverkande beta2-agonist för bronkdilaterande underhållsbehandling hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Striverdi® Respimat® ska inte användas mot astma eller akuta bronkospasmer. Beta2-agonister kan ge kardiovaskulära effekter, hypokalemi och hyperglykemi. Försiktighet vid anestesi med halogenerade kolväten. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 03/2019 
 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Senast uppdaterad: 2019-06-13
RESP-18-28

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?