På TouchToConnect använder vi cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Cookies behövs till exempel för att du ska kunna använda Mina sidor och en del andra funktioner på webbsidan. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.Läs mer om cookies
X
 

Spiolto® Respimat®

Aktiv substans och verkningssätt

Spiolto® Respimat® (tiotropium+olodaterol) tillhör läkemedelskategorin medel mot kroniskt obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med antikolinergika.

Spiolto Respimat är en inhalationslösning som består av en fast doskombination av dels tiotropium (en långverkande muskarinreceptor-antagonist/antikolinergika), dels olodaterol (en långverkande beta-2-agonist). Kombinationen doseras genom inhalatorn Respimat. 

Eftersom de två aktiva substanserna verkar på olika sätt förstärks den bronkvidgande effekten. Då muskarinreceptorer förefaller vara mer framträdande i de centrala luftvägarna och beta-2-adrenerga receptorer i högre utsträckning i de perifera luftvägarna, torde en kombination av tiotropium och olodaterol bidra till optimal bronkvidgning i hela lungan.1

Läkemedlet frigörs via Respimat Soft Mist-inhalatorn. Dosen per puff som inhaleras av patienten är 2,5 mikrogram tiotropium (som bromidmonohydrat) och 2,5 mikrogram olodaterol (som hydroklorid). 

Rekommenderad dos för vuxna är 5 mikrogram tiotropium och 5 mikrogram olodaterol, vilket innebär två inhalationer, en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag. Varje inhalator innehåller 60 puffar, vilket motsvarar en månads användning. Den rekommenderade dosen bör inte överskridas.

Tiotropium

Tiotropium är en långverkande, selektiv muskarinreceptorantagonist. I andningsvägarna uppvisar tiotropium en kompetitiv och reversibel bindning till M3-receptorerna i den glatta muskulaturen i luftrören, och motverkar därigenom den luftrörssammandragande(kolinerga)  effekten av acetylkolin. Detta leder till att den glatta muskulaturen i luftrören slappnar av.

Olodaterol

Olodaterol är en långverkande, selektiv beta-2-agonist (LABA) med effekt inom 5 minuter efter första dos och som varar i 24 timmar.

1. Spiolto Respimat produktresumé www.fass.se

Spiolto® Respimat® (tiotropium+olodaterol), antikolinergikum i kombination med beta2-agonist, luftrörsvidgande, Rx, (F), 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning. Indikation: Spiolto Respimat är indicerat som bronkdilaterande underhållsbehandling för lindring av symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dosering: 5 mikrogram tiotropium och 5 mikrogram olodaterol givet som två puffar från Respimat®-inhalatorn en gång per dygn, vid samma tidpunkt varje dag. Två puffar från Respimat-inhalatorn motsvarar en dos av läkemedlet. Varningar och försiktighet: Spiolto Respimat ska inte användas mot astma eller för behandling av akuta bronkospasmer. Spiolto Respimat ska användas med försiktighet till patienter med måttlig till svår njurfunktionsnedsättning, trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, hjärtinfarkt under det senaste året, instabil eller livshotande hjärtarytmi, sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt under det senaste året samt till patienter med diagnosen paroxysmal takykardi. Patienterna ska undvika att få Spiolto Respimat i ögonen. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2019-01-14. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
 

Senast uppdaterad: 2018-04-04
RESP-18-28

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?