VARGATEF® (nintedanib)

VARGATEF® (nintedanib) – är godkänt i kombination med docetaxel för de patienter som har progredierat efter sin första linjes kemobehandling, vid icke-muterad icke småcellig lungcancer.

 

VARGATEF® (nintedanib) cytotoxiskt medel, proteinkinashämmare. Rx, F. Indikation: Vargatef är indicerat i kombination med docetaxel för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med en tumörhistologi av typen adenocarcinom, efter första linjens kemoterapi. Varningar och försiktighet: Vargatef är kontraindicerat vid överkänslighet mot nintedanib, jordnötter eller soja. Diarré, illamående och kräkning var de vanligaste rapporterade gastrointestinala biverkningarna, varför noggrann monitorering och behandling är viktigt. Administrering av nintedanib var förenad med en stegring av leverenzymer. Leverfunktionsvärden behöver undersökas innan behandling med Vargatef påbörjas och regelbundet därefter eller när detta är kliniskt motiverat. Risk för blödning, i huvudsak icke allvarlig näsblödning. Risk för allvarlig blödning motsvarar den för placebo i kliniska studier. Förpackningar och styrkor: mjuka kapslar, 100mg och 150mg.  För fullständig information och pris se www.fass.se Datum för senaste översyn av produktresumén: 07/2018. Boehringer Ingelheim Sverige AB  - Tel 08-721 21 00.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Datum för översyn: mars 2019
PC-SE-100398 Oncology Giotrif

Terapiområden
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm
Tlf.: +46/8/721 21 00
Fax: +46/8/710 98 84

Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Arbetar du inom hälso- och sjukvården?